Privacy statement

Het privacy statement

Op grond van de privacyregelgeving dienen wij ervoor te zorgen dat wij uw gegevens zo goed als mogelijk beschermen. Middels dit privacy statement geven wij u graag informatie over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen van de verwerking, met wie wij uw gegevens delen en welke rechten u het met betrekking tot uw gegevens.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit document, neem dan gerust contact met ons op.

Algemene informatie

Wij zijn Perficia Financieel Advies N.V. Wij adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten. Hierdoor verwerken wij uw persoonsgegevens van klanten. Wij vinden het van groot belang om goed om te gaan met uw gegevens, hierover vertellen wij u meer in dit document.

Onze contactgegevens tref u hierna aan:

 • Perficia financieel Advies B.V.
 • Grote Kerkstraat 25
 • 5911CG VENLO
 • 077 - 770 3323
 • www.perficia.nl

1. Welke gegevens verwerken wij?

1.1 Wij kunnen de volgende soorten persoonsgegevens verwerken:

 • 1.1.1 Gewone persoonsgegevens:
 • uw contactgegevens. bijvoorbeeld: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer.
 • overige gegevens die van belang zijn (bijvoorbeeld: beroep of onderneming, burgerlijke staat en gezinssamenstelling, contractgegevens)
 • contactmomenten (zoals: brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen en wat u op onze websites doet en bekijkt, ons contact via sociale media, zoals Facebook en Twitter)
 • 1.1.2 Gevoelige persoonsgegevens:
 • identificatiegegevens (bijvoorbeeld: Burger Service Nummer (BSN), documentnummer, geboortedatum, geslacht. Ook kan het voorkomen dat wij een kopie van identiteitsbewijzen in bezit hebben)
 • financiële gegevens (zoals gegevens over leningen, onroerend goed, inkomen, financiële verplichtingen en uw IBAN-nummer)
 • 1.1.3 Bijzondere persoonsgegevens:
 • dit zijn bijvoorbeeld gegevens over gezondheid of strafrechtelijk verleden. Als bemiddelaar voor verzekeringen, verwerken wij soms bijzondere persoonsgegevens. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en alleen als u daar expliciete toestemming voor hebt gegeven, of wanneer de wet- en regelgeving bepaalt dat wij dit moeten of mogen doen.

2. Doelen van de verwerking van gegevens

 • 2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:
 • het beoordelen van klanten;
 • het beheren van onze relatie met (potentiële) klanten;
 • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketingen promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

 • 3.1 Verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt op basis van de volgende rechtsgronden:
 • het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun u altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

 • 4.1 Wij bewaren uw gegevens zo lang als we ze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze verwerken, zo lang als we ze moeten bewaren van de wet en zo lang als we ze mogen bewaren voor vorderingen (tot de eventuele vordering is verjaard) waartegen we ons moeten kunnen verweren. De bewaartermijn kan per doel verschillen.
 • 4.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar

 • 5.1 Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn maar wijzen u graag op uw rechten rondom uw eigen gegevens:
 • inzage: U hebt het recht op inzage van jouw persoonsgegevens en kunt over het algemeen binnen één maand na uw verzoek aan ons inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • correctie: u kunt ons vragen om onjuistheden in uw persoonsgegevens te laten corrigeren.
 • verwijderen: u kunt ons vragen om persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te verwijderen. Wij zullen in dat geval redelijke stappen nemen om andere verwerkers die namens ons de persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat u hebt verzocht om verwijdering van koppelingen naar en kopieën van uw persoonsgegevens.
 • bezwaar tegen verwerking: als u bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld e-mails met aanbiedingen.
 • beperken van verwerking: u kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als de juistheid van persoonsgegevens door u wordt betwist.
 • overdraagbaarheid: u kunt ons vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en die wij geautomatiseerd opslaan, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm van ons te verkrijgen, bijvoorbeeld om deze vervolgens te verzenden naar een derde partij.
 • intrekking toestemming: waar u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken kunt u deze toestemming intrekken, waardoor wij de persoonsgegevens waarvoor de toestemming gold, niet meer verwerken.
 • een klacht indienen: u kunt een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • 5.2 Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van uw gegevens

 • 6.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

7. Beveiliging van uw gegevens

 • 7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
 • 7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
 • financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product hebt dat wij voor u beheren; of; waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
 • schade-experts;
 • notarissen, service providers, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen).
 • 7.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten (zogenaamde verwerkersovereenkomsten).

8. Wijzigingen van de Privacy statement

 • 8.1 Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

9. Wijzigingen van de Privacy statement

 • 9.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op. U kunt onze gegevens functionaris bereiken middels de eerder genoemde contactgegevens.
 • 9.2 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.